Integritetspolicy

Här beskrivs hur vi samlar in, sparar och analyserar din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

De vägledande principerna för vårt arbete är

 • Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
 • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
 • Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person.

Vad innebär behandling av personuppgift?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

lindebilskadecenter.se , organisationsnummer 556690-5310, med adressen Curlinggatan 5, 711 34 Lindesberg.se, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Vid kontakt vänligen märk brevet ”Personuppgiftsansvarig” eller skicka ett e-postmeddelande till maria.fransson@lindebilskadecenter.se.


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

För att kunna hantera er offert och eventuellt uppdrag inhämtas:

 • Ditt för- & efternamn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Köpinformation (vilka tjänster som beställts och leveransadress)
 • Registreringsnummer (på de fordon som lämnas in)
 • Fotografier av fordonets skador

Uppgifterna används för att kontakt, identifikation och bolagskontroll, hantering av betalning. Samt även hantering av kundtjänst och offentliga upphandlingar.

Personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt uppdragsavtalet (laglig grund: fullgörande av avtal). Uppgifterna lagras tills dess att affären har genomförts (inklusive leverans och betalning) och 36 månader därefter. 

För att kunna hantera kundserviceärenden behandlas:

 • För- & efternamn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Betalningsinformation
 • Registreringsnummer (på de fordon som lämnas in)
 • Fotografier av fordonets skador

Personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna hantera kundserviceärenden (laglig grund: berättigat intresse) och uppgifterna lagras i 36 månader.

För att kunna utvärdera och förbättra vår korrespondens, system och tjänster inhämtas:

 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster
 • Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, ev. inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc. 

Syftet är att kunna förbättra tjänster och IT-system för att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder. Baserat på de uppgifter vi samlar in gör vi en analys som kan resultera i att du sorteras in i ett kundsegment, men analysen görs aldrig på individnivå.

Behandlingen är nödvändig för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system (Laglig grund: Berättigat intresse). Uppgifterna sparas i 36 månader.

För att kunna förhindra eller utreda missbruk av en tjänst eller brott mot företaget inhämtas:

Användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik) och tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om misstanke av missbruk föreligger). Behandlingen bedöms nödvändig även utan misstanke för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Möjliggöra riktad marknadsföring per e-post, sms och andra kanaler baserad på din användning av lindebilskadecenter.se.
För att kommunicera relevant information och erbjudanden till dig analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt, t.ex. genom att sortera kunder i olika kundsegment.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer).

2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).

3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt tjänsteavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Generellt maximal 36 månader med undantag för exempelvis bokföring där vi är lagligt bundna till längre tid.


Vad har du för rättigheter som registrerad?


Hur hanterar vi cookies?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På lindebilskadecenter.se använder vi följande cookies:

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.


Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på lindebilskadecenter.se. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på lindebilskadecenter.se och via e-post (om du har angivit e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Scroll to Top